VOL123女神心妍小公主私房半脱无内露豪乳蕾丝遮点极致诱惑46P心妍小公主星颜社

VOL123女神心妍小公主私房半脱无内露豪乳蕾丝遮点极致诱惑46P心妍小公主星颜社

其三道行書者,悉取訣於集議,以為天信,即其之人上建也。乃周流遍治天地之表裹,絕洞虛洞遠無極之天地病乎?

唯大神重戒,欲蒙其德,不逆所言。 知上及大化,並理元氣,復知人事。

汝乃自冤,何時天冤汝哉?其罪過彰彰,下可覆蓋,皆上見於日月三光也。

乃於內外神反為其除害,弟子居前,主為其對。 小麦奴乃小麦未熟时丛中黑麦捻之成黑勃者是也,无,即以小麦炒黑焦,地上出火毒用之亦得。

故天地開闢以來,常有此厄也,人皆不得知之。 冬夏伤寒,发汗极效,时雨散。

而反日凶惡薄者,是其相失心意也。此十二月者,乃元氣幽冥,陰陽更建始之數也。

Leave a Reply